water

[ˈwɔːtə(r)] [ˈwɔːtər]

n. 水,雨水;水域,(江、河、湖、海等)大片的水;(某个国家的)领海,海域(waters);不明朗(或未知的、困难、危险等)局面(waters);羊水(waters);(湖、海的)水面;水位;乘船,走水路

v. 给……浇水,灌溉;给…...水喝,饮(动物);(风等使眼睛)流泪;流口水;(江河)流经并给(某地区)供水;加水冲淡,稀释

【名】 (Water)(英)沃特(人名)

[ 复数:waters 第三人称单数:waters 现在分词:watering 过去式:watered 过去分词:watered]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-01 15:17:37 2023-04-01 13:47:35 2023-04-01 14:25:29 2023-04-01 13:30:37 2023-04-01 13:35:18 2023-04-01 14:58:17 2023-04-01 14:03:32 2023-04-01 13:54:49 2023-04-01 14:19:57 2023-04-01 15:33:01 2023-04-01 14:43:58 2023-04-01 13:20:23 2023-04-01 14:11:38 2023-04-01 15:00:02 2023-04-01 14:49:37 2023-04-01 14:22:42 2023-04-01 13:22:43 2023-04-01 13:19:59 2023-04-01 14:43:16 2023-04-01 13:13:42